center_title_box.jpg OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu založeném na základě registrace uživatele do systému provozovatele - společnosti AMHK s.r.o., se sídlem Vlčkovická 224/98a,  Hradec Králové, 500 04,  IČ 28815882.

Akceptací těchto podmínek ve webovém rozhraní na adrese www.amhk.cz si uživatel systému sjednává tyto podmínky zajištění přepravy:

 

I.                     Vymezení služby

Společnost  AMHK s.r.o. zajišťuje kontejnerovou dopravu mezi USA a ČR (dále také zasílatel).  Zasílatel obstarává pro příkazce vlastním jménem na na účet příkazce přepravu jeho zásilky prostřednictvím kontejneru a  služby s ní spojené za úplatu a za podmínek sjednaných v těchto obchodních podmínkách, které tvoří nedílnou součást každé jednotlivé zasílatelské smlouvy.

Kontejner odchází v předem určených  termínech z Jacksonville, Fl, USA, místem vykládky je adresa provozovatele Vlčkovická 224/98a,  Hradec Králové,  PSČ  500 04..

 

II.                    Cena  a  placení

Příkazce  se zavazuje zaplatit zasílateli úplatu na základě aktuální sazby spočtené dle kalkulátoru zasílatele, platné v době převzetí zásilky, nebo ve výši   dohodnutých smluvních cen.  Nárok na úplatu vzniká dnem předání na adrese zasílatele  nebo dnem přeposlání zásilky na území ČR na zadanou adresu příkazce. Úplata je splatná při předání zboží příkazci, pokud není dohodnuto s příkazcem jinak.  V základní sazbě (dle kalkulátoru) není zahrnuto:

1.        pojištění dopravy

2.        clo a DPH a náklady spojené s proclením

3.        nadstandartní a doplňkové služby nabízené provozovatelem podle zvláštního ceníku

4.        poštovné po ČR v případě zaslaní prostřednictvím poštovní služby (podle ceníku ČP nebo PPL)

 

III.                  Proclení zboží

A)       Zboží komerční povahy

1)    Příkazce  zmocňuje podpisem těchto obchodních podmínek zasílatele k zajištění proclení zboží  dopraveného do České republiky. Celní řízení zajistí zasílatel prostřednictvím třetí osoby.

2)    Příkazce pověřuje podpisem těchto obchodních podmínek zasílatele, aby jeho jménem provedl úhradu cla, které bude za zboží vyměřeno, stejně jako k zaplacení DPH u neplátců DPH, dle celního výměru a odměně za zajištění proclení věcí. Příkazce obdrží kopii celního výměru.

3)    Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli částku,  odpovídající vyměřenému clu, DPH dle celního výměru a odměně za zajištění proclení věcí, současně s úplatou zasílatele za  zajištění přepravy uvedené v čl. II těchto obchodních podmínek.  

4)     Příkazce se zavazuje k dodání následujících dokumentů, nutných k proclení zboží a uvedení do volného oběhu:

a)       obchodní faktury nebo kupní slmouvy

b)       výpisu z obchodního rejstříku

c)        osvědčení o registraci k dani

d)       registraci EORI

e)       plné moci k zastoupení v celním řízení

f)        případně dalších dokumentů vyžádaných celním úřadem během celního řízení

5)    Příkazce bere na vědomí, že nedodání dokumentů či dodání nekompletních či nepravdivých dokumentů může vést k vícenákladům spojeným s neuvolněním kontejneru do volného oběhu, které budou přeúčtovány na účet příkazce.

6)    Příkazce je povinen označit řádně a úplně druh a počet věcí, které předává k zajištění  přepravy   v místě uvedeném v čl. I těchto obchodních podmínek, to vždy za každé jednotlivé balení předané k zajištění přepravy (do kontejneru).Příkazce plně odpovídá za to, že jím předložené doklady jsou správné a úplné a nese odpovědnost na nepravdivost či neúplnost těchto dokladů.

 

 

 

B)       Zboží nekomerční povahy – soukromé zboží

1)       Příkazce  zmocňuje podpisem těchto obchodních podmínek zasílatele k zajištění proclení zboží  dopraveného do České republiky. Celní řízení zajistí zasílatel prostřednictvím třetí osoby - obchodní společnosti, která má odborné znalosti a zkušenosti s celním řízením,   a to  na základě údajů uvedených příkazcem. Clení soukromých zásilek probíhá hromadně na účet této obchodní společnosti a clí se pod jednou kategorií se sazebním zařazení zboží dle nejvyšší celní sazby dovozního cla.

2)       Příkazce pověřuje podpisem těchto obchodních podmínek zasílatele, aby jeho jménem provedl úhradu cla, které bude za zboží vyměřeno, a k zaplacení DPH ve výši dle platných předpisů v době celního řízení a ceny za zajištění proclení věcí.

3)       Příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli částku,  odpovídající vyměřenému clu, DPH a odměně za zajištění proclení věcí a s úplatou zasílatele za  zajištění přepravy uvedené v čl. II těchto obchodních podmínek.  

4)       Zasílatel se zavazuje zaplatit clo, DPH a odměnu za zajištění proclení řádně a včas na základě dokladu, který obchodní společnost  vystaví a předá zasílateli. Příkazce obdrží kopii tohoto dokladu.  

5)       Příkazce se zavazuje k dodání následujících dokumentů, nutných k proclení zboží a uvedení do volného oběhu:

a)       podrobný soupis zboží v kontejneru s uvedením cen jednotlivých nákladových kusů

b)       dle vyžádání celního úřadu další dokumenty prokazující nabytí zboží v USA – výpis Paypal, výpis z účtu, kupní smlouvu či jiné prohlášení o nabytí zboží

6)       Příkazce bere na vědomí, že nedodání dokumentů či dodání nekompletních či nepravdivých dokumentů může vést k vícenákladům spojeným s neuvolněním kontejneru do volného oběhu, které budou přeúčtovány na účet příkazce.

7)       Příkazce je povinen označit řádně a úplně druh a počet věcí, které předává k zajištění  přepravy   v místě uvedeném v čl. I těchto obchodních podmínek, to vždy za každé jednotlivé balení předané k zajištění přepravy (do kontejneru). Příkazce plně odpovídá za to, že jím uvedený soupis věcí je správný a úplný a nese odpovědnost na nepravdivost či neúplnost soupisu věcí a uvedené ceny .

 

 

IV.                  Dodání zásilky v USA

Příkazce  obdrží během registrace kompletní informace o místě dodání v USA, tj. adresu partnerského skladu, na kterou může zásilky posílat. Příkazce se zavazuje, že do systému co nejpřesněji uvede údaje o zásilce. Příkazce bere na vědomí, že pokud do systému neuvede sledovací číslo (tracking number) poštovní služby, která zásilku dodává na území USA, není zasílatel schopen garantovat její dodání do skladu v USA. Zasílatel  má právo zásilku při převzetí odmítnout, v případě, že:

a)        je viditelně poškozená. O této skutečnosti bude příkazce neprodleně informován.

b)       v případě, kdy zřetelně obsahuje zboží nelegální povahy, nebo nesplňuje podmínky definované v bodu VII. těchto obchodních podmínek zboží. 

c)        zásilky, které nejsou uvedeny v systému, nebo není dopředu o jejich dodání písemně informováno, nebudou převzaty.

 

 

V.                   Termín dodání

Příkazce je informován o předběžném termínu dodání zásilky, průběh pohybu může pravidelně sledovat online na webu zasílatele. Příkazce bere na vědomí, že zasílatel  není schopen ovlivnit nečekané vlivy způsobené smluvním přepravcem nebo vyšší moci. V případě nečekaného zpoždění ze strany přepravce bude příkazce o tomto zpoždění neprodleně informován.

VI.                  Deklarovaná cena

Příkazce do systému uvádí cenu zásilky – deklarovanou cenu. Na základě této ceny bude zboží pojištěno při kontejnerové dopravě. Podrobné podmínky pojistění jsou na vyžádání k dizpozici.

 

VII.                Vymíněné vlastnosti zásilek

Zasílatel  si vymiňuje, aby obsahem přepravované zásilky nebylo následující:

a)      předměty a látky ohrožující lidský život nebo zdraví, jako jsou výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí a zásilky, jejichž obsah podléhá zákonu č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ADR – Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; jedy, radioaktivní látky, žíraviny, plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.,

b)     předměty a látky, které mají mimořádně vysokou hodnotu, jako jsou drahé kameny, drahé kovy, umělecké předměty, sbírky, bankovky, mince, aktivované platební a jiné peněžní karty a ceniny.

c)      předměty a látky, které podléhají změnám teploty, jako jsou rychle se kazící zboží, zdravotnický materiál (krevní vzorky a deriváty), živé rostliny apod.,

d)     živá zvířata, pozůstatky lidí a zvířat apod.,

e)      předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se zásilkou

f)      jiné předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální balení nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě.

g)     potraviny, potravinové doplňky, léky, nápoje, alkoholické nápoje, zemědelské produkty jako tabák, živé rostliny a semena atd.

 

VIII.               Balení zásilky

Je povinností příkazce, zajistit  takový typ balení, aby:

a)      obsah zásilky byl zajištěn proti pohybu

c)      obal zásilky umožňoval bezpečnou manipulaci se zásilkou

d)     obal poskytoval přirozenou ochranu přepravovanému obsahu při běžné nebo příkazcem vymíněné manipulaci

e)      zásilka neohrožovala další společně přepravované zásilky, použitý dopravní prostředek nebo skladové prostory zasílatele

Zasílatel neručí za obsah zásilky v případě nevhodného nebo nedokonalého balení, které nezajistí bezpečnou manipulaci se zásilkou. 

 

IX.                  Dodání zásilky v ČR

Zásilka bude příkazci dodána podle jím uvedených podmínek v systému:

a) osobním předáním na adrese sídla Zasílatele

b) nebo prostřednictví poštovní nebo kurýrní služby. V tomto případě se služba považuje za splněnou okamžikem předání zásilky poštovní nebo kurýrní službě. Dokladem toho je potvrzení o převzetí zásilky od této služby. Zasílatel neručí za ztráty nebo poškození vzniklé po tomto okamžiku.

 

IX.                  Uskladnění zásilky

Příkazce má možnost bezplatného skladování zásilky po dobu 30 dní od oznámení o doručení do ČR. Oznámení o doručení bude provedeno elektronicky na emailovou adresu zadanou příkazcem. Po této době má zasílatel právo účtovat příkazci  skladné podle aktuální ceníku.